Obchodní podmínky

Vše o nákupu

 

Obchodní podmínky - upraveny dne 10.10.2020

§ 1820

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

 

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

 

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

 

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

 

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

 

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

 

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

 

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

 

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

 

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

 

(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f), g) a h).1.

Objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho virtuálního obchodu jsou závazné. Po odeslání Vám bude objednávka potvrzena elektronickou poštou a případně bude požadováno potvrzení objednávky telefonicky či e-mailem. Objednané zboží je zasíláno zpravidla do tří pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak. V případě, že zboží není skladem, obratem Vás informujeme a dohodneme se na náhradním termínu dodávky. Pokud nebudeme schopni odeslat zboží do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky a neupozorníme Vás, máte právo svou objednávku jednostranně zrušit. Objednávka může být zrušena i z naší strany, v případě, že zboží není dlouhodobě k dispozici nebo nejsme schopni jej dodat za cenu platnou v době objednávky.  Zásilky v ceně vyšší než 15.000,-Kč jsou zasílány bez vyúčtování poštovného. Toto poštovné zákazník neplatí.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 89/2012Sb., prodávající vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží do 14 pracovních dnů od doručení Odstoupení od smlouvy.. Prodávající vrací částku za poštovné a balné

Odstoupení od smlouvy

 

§ 1829

 

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

§ 1831

 

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

§ 1832

 

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

 

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

§ 1833

 

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

 

§ 1834

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

 

 

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

 

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.3. Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní údaje, které mu poskytl kupující, žádným třetím osobám. Na žádost kupujícího prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků, kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 89/2012má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.Reklamace

1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího. (netýká se takových závad, které lze zjistit až po instalaci do vozidla)

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo alespoň napsat její číslo. Nikdy neposílejte spolu se zbožím originál dokladu.

4. Záruční doba na námi nabízené zboží je 24 měsíců ode dne převzetí, pokud není uvedeno jinak.

5. Pokud není ke zboží přiložen záruční list s konkrétní záruční dobou, nebo tento není vyplněn, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje tzn. jako záruční list slouží daňový doklad.

6. Postup při reklamaci: Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit zboží na adresu firmy, kde posoudíme neprodleně povahu závady a informujeme Vás o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli firma  RAKSOCZ, s.r.o, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel.


7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací či instalací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

1.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1] 

 

1.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
10. Než budete zboží zasílat k reklamaci, spojte se s námi na uvedeném čísle nebo na uvedeném e-mailu .

 

11. Zboží zasílané zpět na adresu prodejce jako v vrácené, reklamované, či k posuzení nebo úpravě zasílejte vždy na adresu :

RAKSOCZ, s.r.o

Masarykovo nám. 1459

504 01  Nový Bydžov

 

« zpět

Doprava ZDARMA

Od 10 000 Kč pro každý nákup

Rychlé doručení

Doručení zásilky do 3 dnů

Bezpečný nákup

100% bezpečné nakupování a platba